Arbetsplan

Vår arbetsplan utgår från förskolans läroplan (Lpfö-18). Vårt stora mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna till oss där förskolan vilar på demokratins värdegrund och vuxna ses som positiva förebilder. Barn och personal ansvarar tillsammans för vår närmiljö och natur. Detta medför att de känner sig delaktiga och att de har inflytande vilket stärker deras självkänsla, empati, förmåga till ansvar, respekt och hänsyn.

Varje barn ska efter sina egna förutsättningar stimuleras och utmanas i språk-och kommunikationsutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik, multimedia och informationsteknik samt motorisk utveckling för att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vi skall främja trygghet och studiero under strukturerad och varierad undervisning där barn och personal kan arbeta och trivas tillsammans.

Promenader, utflykter, traditioner, högtider, biblioteksbesök, pulka, skridskor är aktiviteter vi har. Vår utflyktsdag en gång i veckan ger en naturupplevelse och en motorisk utmaning genom att klättra och gå i kuperad terräng.

Personalen dokumenterar barnens utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt för att följa upp, utvärdera och analysera förskolans kvalitet.

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen och enligt skollagen.

ARBETSPLAN  finns  även att läsa i sin helhet på förskolan.

Våra möten

Två gånger per år har vi föräldramöten, och det finns även ett föräldraråd. Vi vill uppmuntra till aktiva föräldrar som känner delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi har fortlöpande utvecklingssamtal minst 1 ggr/termin om barnets utveckling, lärande och trivsel.

Vi stänger för planering och utvärdering 4 dagar/läsår. Datum för dessa meddelas i god tid.

Vi samarbetar med förskoleklass  efter inplanerade träffar på vårterminen och höstterminen där vi har samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergången till förskoleklass, skolan och fritidshemmet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling PDF

All personal på Backstugan skall främja barns lika rättigheter. Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vi bemöter varje barn utifrån dess individuella personlighet oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  funktionsnedsättning,  sexuell läggning eller ålder.

Vi skall bekräfta alla barn utifrån deras egna förutsättningar där vi bygger på deras starka sidor och arbetar aktivt och systematiskt med jämställdhet för att motverka traditionella könsroller och könsmönster.

Genom att vara närvarande med barnen och observera deras samspel och förhållningssätt kan vi arbeta aktivt med de grundläggande demokratiska värderingarna och förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Huvudmannen/Rektor ansvarar för att dokumentation, utredning och uppföljning sker.

Planen i sin helhet finns även att läsa på förskolan.