Integritetspolicy

Vilka vi är

Vi är en fristående förskola, som drivs som en ekonomisk förening och är underställd ”Läroplan för förskolan” och skollagen.

Vår webbplatsadress är:  https://backstugansforskola.se

Behandling av personuppgifter på Backstugans förskola

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna

förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer höga krav på hur

vi behandlar dina personuppgifter. Bland annat stärks din rätt kring hur vi och

andra företag behandlar dina personuppgifter. Varje behandling av

personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till

exempel namn, bild, telefonnummer eller andra uppgifter som medför att det går

att identifiera dig.

Hur behandlar Backstugans förskola dina personuppgifter?

De barn som finns inom verksamheten registreras i vårt register.

Dessa register har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Backstugans förskola för personuppgiftsbehandlingen om du är barn hos oss?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva förskola.

Dessa är namn, adress, personnummer, dokumentation

kring barnets utveckling och lärande, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt

skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar.

Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till

socialtjänst.

Kontakter med Bollnäs kommun

Vi kommer behandla ditt namn och ditt personnummer i kontakter med

kommunen så att Bollnäs kommun kan identifiera dig men även för att kunna

säkerställa vår rätt att erhålla pengar från kommunen för att barnet ska

kunna vara hos oss.

Vilken laglig grund har Backstugans förskola för personuppgiftsbehandlingen om barnet inte är i våra verksamheter?

Om du ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt kösystem.

Genom att ansöka till oss samtycker du till att vi behandlar de

nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi

behandlar är, namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress.

Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla

personuppgifterna vilket medför att du förlorar din köplats. Backstugans förskola kan

också komma att skicka information till din e-postadress om vår

verksamhet. Du har möjlighet att avböja att mottaga e-post från oss.

I de fall du varit inskriven på Backstugans förskola

kommer vi att radera personuppgifterna efter nästkommande läsår.

Känsliga personuppgifter

Backstugans förskola registrerar vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge

rätt stöd vid behov. Det kan också vara nödvändigt för t ex förskolans kock

eller annan personal att känna till eventuella allergier eller andra hälsotillstånd för

att kunna anpassa t ex mat, stöd eller verksamheten vid behov.

Kommer Backstugans förskola behandla dina personuppgifter till något annat?

Backstugans förskola kommer endast att behandla dina personuppgifter för de skäl

och den lagliga grund som de registreras för.

I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, detta kan till exempel vara om vi kommer att anlita en fotograf kommer vi att be om frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Du kan begära att vi rättar en felaktig personuppgift som vi har registrerat.

Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss via e-post till

backstugans@gmail.com eller kontakta vår rektor.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Skicka denna begäran till backstugans@gmail.com. Vi kan dock inte lämna ut

uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför kommer vi att

begära att du besöker oss personligen för att legitimera dig.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot Backstugans förskolas behandling av dina

personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift

av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en

intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Backstugans förskola endast

fortsätta att behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns

tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre

än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Revidering av vår personuppgiftspolicy

Backstugans förskola reviderar kontinuerligt, dock minst årsvis vår behandling av

personuppgifter. Du är när som helst välkommen att kontakta oss via e-post till

backstugans@gmail.com med frågor eller synpunkter.